Dự án Đường cao tốc Đà nẵng Quảng Ngãi

Dự án Đường cao tốc Đà nẵng Quảng Ngãi


Du-an Description

Đường cao tốc, đường liên tỉnh đều được thiết kế sử dụng 1 hoặc 2 lớp vải địa kỹ thuật dệt và vải địa kỹ thuật không dệt

Dự án Đường cao tốc Đà nẵng Quảng Ngãi

Đà Nẵng Quảng Ngãi

Cung cấp vải địa kỹ thuật dệt và không dệt
Khối lượng

200,000

Hạ Tầng Việt

Vải địa kỹ thuật không dệt
200000SQM
Vải địa kỹ thuật dệt
200000SQM